Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве"

Номер, дата реєстрації: 6023 від 29.07.2004
Номер, дата акту 3541-IV від 15.03.2006
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив  
Головний комітет: Комітет з питань правової політики
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 27.07.2004
Пояснювальна записка 27.07.2004
Порівняльна таблиця 27.07.2004
Авторський колектив 27.07.2004
Текст законопроекту до повторного другого читання 09.03.2006
Висновок Головного науково-експертного управління 12.10.2004

 

Проходження законопроекту

Останній стан: Закон підписано
Останній етап проходження: Повернуто з підписом від Президента (06.04.2006)

 

Зв’язані законопроекти

Номер реєстрацiї 6023/П
Дата реєстрацiї 16.12.2004
Назва законопроекту Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)
Номер реєстрацiї 6023/П1
Дата реєстрацiї 11.01.2006
Назва законопроекту Проект Постанови про неприйнятність проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)
Номер реєстрацiї 6023/П2
Дата реєстрацiї 12.01.2006
Назва законопроекту Проект Постанови про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)

Пояснювальна записка

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України
”Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)

1.Загальна характеристика проекту Закону
Зазначений проект Закону вносить позитивні зміни до чинного законодавства України. Запропоновані зміни стосуються усунення колізій, неточностей законодавства, а також спрямовані на встановлення цивілізованих господарських відносин в Україні. Цей закон переслідує ціль сприяння нормальному, своєчасному виконанню судових рішень, невідворотності їх виконання, а також захисту інтересів кредиторів.

На мою думку, запропонований проект буде мати позитивний вплив на суспільні відносини, що знайде свій прояв у реалізації прав, закріплених у Конституції України.

2. Мета та завдання проекту Закону
Основною метою запропонованого проекту закону є усунення колізій, прогалин у законодавстві України, створення в суспільстві поваги до судових рішень, реалізація принципу невідворотності та своєчасності виконання судових рішень на території України, усунення пріоритету державного бюджету перед кредиторами за рахунок самих кредиторів, сприяння зацікавленості державних виконавців задовольнити як потреби бюджету, так і інтереси кредиторів. Крім того, проект усуває зловживання та можливість бездіяльності державних виконавців.

3. Обґрунтування необхідності прийняття Закону
Запропонований Закон треба прийняти, перш за все, для впорядкування суспільних відносин, усунення можливості зловживань з боку посадових осіб, реалізації норм Конституції, створення поваги до судових рішень, забезпечення своєчасності та невідворотності виконання судових рішень. Крім того, Закон усуне неоднозначність між задоволенням вимог кредиторів та виконанням бюджету.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація норм запропонованого законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету, крім тих, що передбачаються для фінансування державних органів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону
Прийняття Закону не матиме негативних наслідків на соціально-економічну ситуацію в країні. Прогнозованим результатом має бути зростання поваги до судових рішень, зростання рівня справедливості Закону, зростання переконання у невідворотності та своєчасності виконання судових рішень.

Народний депутат України                                                                 Л.М. Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження”
(щодо виконання судових рішень)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України „Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст. 207 – Закон України № 1701-IV від 11.05.2004) такі зміни:

 1. Назву статті 3 викласти в такій редакції: „Документи, які підлягають виконанню державною виконавчою службою”.
 2. У статті 43 після першого речення додати речення такого змісту: „Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача”.
 3. У статті 46 після частини першої додати частину другу такого змісту: «Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача».Частини другу-десяту статті 46 вважати відповідно частинами третьою-одинадцятою.
 4. Частину 2 статті 50 після першого речення доповнити реченням такого змісту: „Державний виконавець самостійно звертає стягнення на усі рахунки боржника, які відомі учасникам виконавчого провадження”.
 5. У частині п’ятій статті 50 слова „на належне боржникові інше майно” замінити словами „за заявою сторони виконавчого провадження на належне боржникові майно”.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

III. Всі законодавчі та нормативні акти, видані до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Проект,
Вноситься народним депутатом України
Л.М.Черновецьким (в\о 212)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження” та деяких інших законодавчих актів щодо виконання судових рішень

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

 1. У Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207; із наступними змінами):
  1. статтю 1 після слів “Виконавче провадження” доповнити словами “як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб)”;
  2. статтю 3 викласти у такій редакції:“Стаття 3. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню державною виконавчою службою
   Примусове виконання рішень державною виконавчою службою здійснюється на підставі виконавчих документів, визначених цим Законом.
   Відповідно до цього Закону державною виконавчою службою підлягають виконанню такі виконавчі документи:
   1) виконавчі листи, що видаються судами, та накази господарських судів, у тому числі на підставі рішень третейського суду;
   2) ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом;
   3) судові накази;
   4) виконавчі написи нотаріусів;
   5) посвідчення комісій по трудових спорах, що видаються на підставі відповідних рішень цих комісій;
   6) постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
   7) рішення органів державної влади, прийняті з питань володіння і користування культовими будівлями та майном;
   8) постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дій та накладення штрафу;
   9) рішення інших органів державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на Державну виконавчу службу;
   10) рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України “Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини”;
  3. частину третю статті 11 доповнити реченням такого змісту: “У виконавчих провадженнях про стягнення у доход Державного бюджету України судового збору (державного мита) стягувачем є орган державної податкової служби”;
  4. статтю 18-1 виключити;
  5. пункт 2 частини першої статті 26 викласти в такій редакції:
   “2) неподання виконавчого документа, зазначеного у статті 3 цього Закону”;
  6. у статті 44-1:
   • у назві слова “Виплата стягувачеві” замінити словами “Порядок виплати стягнених”;
   • у частині першій слова “як такі, що належать до виплати стягувачам” виключити;
   • у частині третій:
    у першому реченні слова “їх рахунки, вказані у виконавчих документах” замінити словами “вказані стягувачами належні їм рахунки”;
    друге речення виключити;
   • після частини п’ятої доповнити новою частиною такого змісту:
    “Якщо державному виконавцю відомий рахунок стягувача, на який слід перерахувати стягнуті з боржника кошти, або якщо відповідно до частини другої цієї статті кошти підлягають перерахуванню на адресу стягувача поштовим переказом, то пропорційна стягнутій сумі сума виконавчого збору перераховується після перерахування стягувачу належної йому суми. В іншому разі пропорційна стягнутій сумі сума виконавчого збору перераховується після надіслання стягувачу повідомлення про наявність на депозитному рахунку відповідного органу державної виконавчої служби суми коштів, яка підлягає виплаті стягувачу”.

   У зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;

  7. У статті 50:
   • у частині п’ятій:
    перше речення після слова “звертається” доповнити словом “також”;
    після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: “Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошові кошти боржника”;
   • частини шосту і сьому після слів “державний виконавець” доповнити словами “не пізніше місячного строку з дня відкриття виконавчого провадження”.
 2. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 2002 р., № 17, ст.117):
  1. частину четверту статті 6 доповнити реченням такого змісту: “До претензії про сплату грошових коштів може додаватися платіжна вимога-доручення на суму претензії”;
  2. у статті 8:
   а) у пункті “б” частини другої слова “номер і дата платіжного доручення” замінити словами “назва, номер і дата розрахункового документа”;
   б) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
   “Якщо претензію про сплату грошових коштів, до якої додано платіжну вимогу-доручення, визнано повністю або частково, у платіжній вимозі-дорученні зазначається визнана сума.
   Платіжні вимоги-доручення виконуються установами банків у порядку, встановленому Національним банком України”.
 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 – 22, ст.144; 2005 р., № 11, ст. 205, № 16, ст. 257, ст. 259, №№ 17 – 19, ст. 267, № 29, ст. 384, № 31, ст. 420, № 33, ст. 427, № 34, ст. 434; із змінами, внесеними законами України від 1 грудня 2005 року № 3164 – ІV та від 15 грудня 2005 року № 3201 – ІV і № 3202 – ІV):
  1. абзац п’ятий частини першої статті 239 виключити;
  2. статтю 243 виключити.
 4. У Законі України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року № 3202 – ІV):
  1. у пункті 2 статті 10 слова “за рішенням суду призупиняти видаткові операції за рахунками у банках та інших фінансових установах у разі, коли керівництво об’єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов’язки” замінити словами “призупиняти бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами у випадках, передбачених законом;
  2. у частині дев’ятій статті 11 слова “зупинення операцій” замінити словами “арешт коштів”.
 5. У статті 9 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 10, ст. 44; 2005 р., № 26, ст. 358):
  у підпункті 9.3.9 пункту 9.3 слова “активів у вигляді зупинення операцій” замінити словом “коштів”;
  у абзацах першому і другому підпункту 9.4.1 пункту 9.4 слова “у вигляді зупинення операцій” замінити словом “коштів”.
 6. Пункт 6 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 17, ст. 117; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; із змінами, внесеними Законом України від 15 грудня 2005 року № 3201 – ІV) виключити.
 7. Пункт 5 частини першої статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 14, ст. 71; 2002 р., № 16, ст.114; 2005 р., № 26, ст. 358) виключити.
 8. У статті 59 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2005 р., № 26, ст.358):
  у частині першій слова “а також звільнення такого майна з-під арешту” виключити та доповнити словами і реченням такого змісту: “про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Звільнення майна та коштів з-під арешту здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду”;у частині другій:
  у першому реченні слова “відповідно до законів України на підставі рішення суду” замінити словами “лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті”;
  друге речення викласти в такій редакції: “Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми”;
  у частині третій слова “або зупиняти операції за цими рахунками” виключити;
  у частині четвертій слова “видаткові операції за якими зупинені уповноваженим органом” виключити.
 9. Абзац восьмий частини першої статті 2 Закону України “Про третейські суди” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412) викласти в такій редакції:
  “компетентний суд – місцевий загальний суд чи місцевий господарський суд за місцем розгляду справи третейським судом”.

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Проект
(Тираж 09.03.2006)

висновок

на проект Закону України “Про внесення змін до Закону України
“Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)
(реєстр. № 6023 від 29.07.2004 року, внесений народним депутатом
України Черновецьким Л.М.)

Проектом пропонується внести зміни до Закону України “Про виконавче провадження”, спрямовані на подальше вдосконалення порядку виконання судових, а також інших рішень, виконання яких відбувається за цим Законом.

Головне управління вважає за доцільне висловити щодо його змісту такі зауваження та пропозиції.

Щодо змін до ст.3

За проектом назва цієї статті “Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою” змінюється на “Документи, які підлягають виконанню Державною виконавчою службою”. На нашу думку, така зміна є недоцільною, оскільки у цій статті визначаються саме рішення, які підлягають виконанню за цим Законом (наприклад, судове рішення), а не документи (наприклад, виконавчий лист), які видаються на підставі цих рішень для їх виконання. Ці документи, у свою чергу, перераховані у ст.18-1 “Виконавчі документи” цього Закону.

Щодо змін до ст.43

Змінами до цієї статті пропонується встановити, що виконавчий збір має стягуватись фактично у четверту чергу після задоволення вимог стягувача. Вважаємо, що такий підхід призведе до зменшення надходжень до державного бюджету України, оскільки стягнутих з боржника коштів може не вистачити на сплату цього збору. У зв‘язку з цим Головне управління пропонує вилучити із проекту вказані зміни.

Це зауваження також стосується запропонованих проектом змін до ст.46 Закону України “Про виконавче провадження”.

Узагальнюючий висновок: За результатами розгляду у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень) може бути взятий за основу з наступним урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Керівник Головного Управління                                         А.Мацюк

Вик.: Зуб І.В.

порівняльна таблиця

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України
”Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 3. Рішення, що підлягають виконанню Державною виконавчою службою

З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, в другу чергу компенсуються витрати Державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб, у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір. Виконавчий збір стягується пропорційно фактично задоволеним вимогам стягувача.

Стаття 3. Документи, які підлягають виконанню Державною виконавчою службою

З грошової суми (в тому числі одержаної від реалізації майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, в першу чергу повертається авансовий внесок сторін та інших осіб на проведення виконавчих дій, в другу чергу компенсуються витрати Державної виконавчої служби на здійснення виконавчих дій, не покриті авансовим внеском сторін та інших осіб, у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір. Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача. Виконавчий збір стягується пропорційно фактично задоволеним вимогам стягувача.

У разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а в разі невиконання рішення немайнового характеру в строк, встановлений для добровільного його виконання, з боржника після повного виконання рішення в тому ж порядку стягується виконавчий збір у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – громадянина і в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – з боржника – юридичної особи. У разі невиконання рішення у строк, установлений для добровільного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником відповідного відділу державної виконавчої служби, стягується виконавчий збір у розмірі 10 відсотків від фактично стягненої суми або вартості майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а в разі невиконання рішення немайнового характеру в строк, встановлений для добровільного його виконання, з боржника після повного виконання рішення в тому ж порядку стягується виконавчий збір у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з боржника – громадянина і в розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – з боржника – юридичної особи.
Виконавчий збір стягується після задоволення вимог стягувача.
Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в тому числі кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банків та інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріях цінних паперів. Державний виконавець самостійно звертає стягнення на усі рахунки боржника, які відомі учасникам виконавчого провадження.
У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржникові інше майно, за винятком майна, на яке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які необхідно звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається державним виконавцем. У разі відсутності у боржника коштів та цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається за заявою сторони виконавчого провадження на належне боржникові майно, за винятком майна, на яке згідно з законом не може бути накладено стягнення. Боржник має право вказати ті види майна чи предмети, на які необхідно звернути стягнення в першу чергу. Остаточно черговість стягнення на кошти та інше майно боржника визначається державним виконавцем.

 

Народний депутат України

 

Л.М. Черновецький

 

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про неприйнятність проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)

Відповідно до підпункту 2 частини першої статті 3.5.1, , статті 3.5.4 та підпункту 2 частини першої статті 3.5.5 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Відхилити проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень), реєстраційний № 6023 від 29.07.2004, як неприйнятний.

Голова Верховної Ради України

результати поіменного голосування

№ 53   від  15.03.2006 13:59:35     (9 сесія  4 скликання)

Поіменне голосування  про проект Закону про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання судових рішень)  (№6023) – у другому читанні і в цілому

За – 274   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 121   Всього – 395

Рішення прийнято

Фракція Партії регіонів Регіони України

Кількість депутатів – 60

За – 50   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 9   Відсутні – 1

Авраменко В.Ф. За Антемюк В.Д. За
Байсаров Л.В. Не голосував Бахтеєва Т.Д. Не голосувала
Богатирьова Р.В. Не голосувала Бронніков В.К. За
Васильєв О.А. За Вернидубов І.В. За
Гапочка М.М. За Горбаль В.М. За
Демьохін В.А. За Добкін М.М. За
Засуха Т.В. Не голосувала Звягільський Ю.Л. Відсутній
Зубанов В.О. За Ісаєв Л.О. За
Калетнік Г.М. За Кальніченко І.В. За
Кириченко Л.Ф. За Кисельов О.В. За
Клімов Л.М. Не голосував Клюєв А.П. За
Комар М.С. За Корсаков О.Я. За
Круглов М.П. Не голосував Ландик В.І. За
Лапін Є.В. За Ларін С.М. За
Лелюк О.В. За Лєщинський О.О. За
Лісін М.П. За Макеєнко В.В. За
Матвійчук Е.Л. За Наконечний В.Л. Не голосував
Панасовський О.Г. За Пеклушенко О.М. За
Пєхота В.Ю. За Писарчук П.І. За
Плохой І.І. Не голосував Потапов В.І. За
Рибак В.В. За Римарук О.І. За
Салигін В.В. За Самофалов Г.Г. За
Сандлер Д.М. Не голосував Сафіуллін Р.С. За
Святаш Д.В. За Сівкович В.Л. За
Скудар Г.М. За Слаута В.А. За
Стоян О.М. За Сулковський П.Г. За
Сухий Я.М. За Турманов В.І. За
Хара В.Г. За Хомутиннік В.Ю. За
Царьов О.А. За Чорновіл Т.В. За
Шкіря І.М. За Янковський М.А. За

Фракція комуністів

Кількість депутатів – 56

За – 54   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 2   Відсутні – 0

Александровська А.О. За Алексєєв І.В. За
Анастасієв В.О. За Анісімов В.О. За
Аніщук В.В. За Бабурін О.В. За
Бондарчук О.В. За Борщевський В.В. За
Буждиган П.П. За Буйко Г.В. За
Герасимов І.О. За Гінзбург О.П. За
Гмиря С.П. За Голуб О.В. За
Грач Л.І. За Грачев О.О. За
Гуренко С.І. За Доманський А.І. За
Дорогунцов С.І. За Заклунна-Мироненко В.Г. За
Катушева З.Г. За Кравченко М.В. За
Крючков Г.К. За Кухарчук М.А. За
Лещенко В.О. За Лобода М.В. За
Маркуш М.А. За Масенко О.М. За
Матвєєв В.Г. За Матвєєв В.Й. За
Мигович І.І. За Мироненко В.А. За
Мішура В.Д. За Наливайко А.М. За
Новак В.М. За Носенко М.П. За
Оплачко В.М. Не голосував Оржаховський А.В. За
Парубок О.Н. За Петренко В.С. За
Петров В.Б. За Полііт А.А. За
Пономаренко Г.Г. За Пузаков В.Т. За
Пхиденко С.С. За Родіонов М.К. За
Самойлик К.С. За Симоненко П.М. За
Сімонов В.Д. За Сіренко В.Ф. За
Соломатін Ю.П. Не голосував Ткаченко О.М. За
Цибенко П.С. За Челноков С.Д. За
Чичканов С.В. За Шульга М.О. За

Фракція Блоку Юлії Тимошенко

Кількість депутатів – 42

За – 10   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 32   Відсутні – 0

Абдуллін О.Р. За Баграєв М.Г. За
Білорус О.Г. Не голосував Бірюк Л.В. За
Бондаренко О.Ф. Не голосувала Борзих О.І. За
Буряк О.В. Не голосував Буряк С.В. Не голосував
Васадзе Т.Ш. Не голосував Веревський А.М. Не голосував
Волинець М.Я. Не голосував Гладій М.В. За
Губський Б.В. Не голосував Єдін О.Й. Не голосував
Зубець М.В. Не голосував Зубов В.С. За
Кеменяш О.М. Не голосував Кирильчук Є.І. Не голосував
Константинов Є.С. Не голосував Корж В.Т. Не голосував
Крук Ю.Б. Не голосував Кузьменко П.П. Не голосував
Левцун В.І. Не голосував Лукашук О.Г. За
Лук’яненко Л.Г. Не голосував Омельченко Г.О. Не голосував
Онопенко В.В. Не голосував Осика С.Г. Не голосував
Сас С.В. За Сватков Л.Б. Не голосував
Семинога А.І. Не голосував Сігал Є.Я. Не голосував
Сінченко С.Г. Не голосував Сушкевич В.М. Не голосував
Таран В.В. Не голосував Федорчук Я.П. За
Фельдман О.Б. Не голосував Хмельницький В.І. Не голосував
Чичков В.М. За Шевчук С.В. Не голосував
Шкіль А.В. Не голосував Яворівський В.О. Не голосував

Фракція  Наша Україна

Кількість депутатів – 41

За – 37   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 4   Відсутні – 0

Беспалий Б.Я. За Бичков С.А. За
Григорович Л.С. За Гуменюк О.І. За
Довгий Т.О. За Жижко С.А. За
Зімін О.П. За Іванчо І.В. За
Кармазін Ю.А. За Катеринчук М.Д. За
Келестин В.В. За Ключковський Ю.Б. За
Козаченко О.О. За Король В.М. За
Корчинський А.І. Не голосував Круць М.Ф. Не голосував
Кульчинський М.Г. За Лебедівський В.А. За
Литвин В.В. За Ляпіна К.М. За
Мартиненко М.В. За Мойсик В.Р. Не голосував
Одайник М.М. За Омельченко О.О. За
Оробець Ю.М. За Пак В.П. За
Полянчич М.М. За Ружицький А.М. За
Слабенко С.І. За Сокирко М.В. За
Стретович В.М. За Ульянченко В.І. За
Усаченко Л.М. За Устенко О.А. За
Фіалковський В.О. Не голосував Цехмістренко В.Г. За
Черновецький Л.М. За Чечель М.Й. За
Шкляр В.Б. За Шпиг Ф.І. За
Ющенко П.А. За    

Фракція Народної Партії

Кількість депутатів – 41

За – 20   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 19   Відсутні – 2

Андресюк Б.П. Не голосував Бандурка О.М. Не голосував
Біловол О.М. Не голосував Бойко В.О. За
Ващук К.Т. За Галієв Е.Е. За
Гіршфельд А.М. Не голосував Гуров В.М. За
Євдокимов В.О. За Єремеєв І.М. За
Заічко В.О. За Зарубінський О.О. За
Каденюк Л.К. За Калінчук В.А. За
Касьянов С.П. Не голосував Косінов С.А. Не голосував
Льовін А.І. За Майстришин В.Я. За
Мартиновський В.П. Не голосував Надрага В.І. За
Олуйко В.М. За Плютинський В.А. Не голосував
Поплавський М.М. Відсутній Правденко С.М. За
Развадовський В.Й. Не голосував Райков Б.С. За
Ратушняк С.М. Відсутній Рішняк І.М. Не голосував
Савицький В.В. Не голосував Салмін О.В. Не голосував
Самоплавський В.І. Не голосував Сятиня М.Л. Не голосував
Терещук С.М. Не голосував Толочко П.П. Не голосував
Фоменко К.О. Не голосувала Шевченко О.О. Не голосував
Шершун М.Х. За Шпак В.Ф. За
Юхновський О.І. Не голосував Ярославський О.В. За
Ярославський О.В. За    

Позафракційні

Кількість депутатів – 35

За – 6   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 9   Відсутні – 20

Акопян В.Г. Відсутній Беспалов О.П. Відсутній
Бубка С.Н. Відсутній Волков О.М. Відсутній
Горбатов В.М. За Гошовський В.С. Відсутній
Деркач Л.В. Відсутній Дзонь В.М. За
Димінський П.П. Не голосував Дубицький В.В. Відсутній
Каратуманов О.Ю. Не голосував Кириллов В.Д. Відсутній
Кіроянц С.Г. Відсутній Косьяненко О.В. Відсутній
Литвин В.М. Відсутній Мартинюк А.І. За
Марченко О.В. Не голосував Миримський Л.Ю. Відсутній
Мокроусов А.О. Відсутній Мусіяка В.Л. Не голосував
Насалик І.С. Не голосував Олійник Б.І. Відсутній
Петров О.В. Не голосував Поліщук К.А. Відсутній
Пустовойтенко В.П. За Ратушний М.Я. Не голосував
Ременюк О.І. Відсутній Руденко Г.Б. Відсутній
Рябіка В.Л. Відсутній Супрун Л.П. За
Татусяк С.П. Не голосував Тягнибок О.Я. Відсутній
Цибулько В.М. За Цкітішвілі Е.О. Відсутній
Шведенко М.М. Не голосував    

Фракція Соціалістичної партії України

Кількість депутатів – 30

За – 26   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 4   Відсутні – 0

Бойко В.С. За Бокий І.С. За
Вернигора Л.М. За Вінський Й.В. За
Гадяцький Л.М. Не голосував Гайдош І.Ф. За
Гармаш Г.Ф. За Грязєв А.Д. За
Дашутін Г.П. За Деркач А.Л. За
Карнаух М.В. За Клименко А.В. За
Малиновський О.П. За Матвієнков С.А. Не голосував
Мельник М.Є. За Мельничук М.В. За
Мордовець Л.М. Не голосував Мороз О.О. За
Мухін В.В. За Рудковський Д.О. За
Рудьковський М.М. За Садовий М.І. За
Сергієнко Л.Г. За Сміяненко І.М. За
Співачук В.Л. За Сподаренко І.В. За
Степанов М.В. За Тимошенко В.А. За
Філіндаш Є.В. За Шибко В.Я. Не голосував

Група Народного блоку Литвина

Кількість депутатів – 22

За – 21   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 1   Відсутні – 0

Бауер М.Й. За Бондаренко Г.І. За
Горбачов В.С. За Давидова Л.І. За
Драчевський В.В. За Задорожній О.В. За
Карпов О.М. Не голосував Колоніарі О.П. За
Кукоба А.Т. За Мороз А.М. За
Мхітарян Н.М. За Немировський О.А. За
Нощенко М.П. За Пінчук В.М. За
Полякова Л.Є. За Потебенько М.О. За
Раханський А.В. За Станецький Г.С. За
Стребко С.К. За Чеботарьова Ю.С. За
Чикал А.В. За Шаров І.Ф. За

Фракція Соціал-демократичної партії України (о)

Кількість депутатів – 19

За – 4   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 13   Відсутні – 2

Блохін О.В. Не голосував Борзов В.П. Відсутній
Воюш В.Д. Не голосував Гавриш С.Б. За
Грановський О.Г. Не голосував Заєць В.В. Не голосував
Іоффе Ю.Я. Не голосував Кравчук Л.М. Не голосував
Мазуренко В.І. Не голосував Місюра В.Я. Не голосував
Писаренко А.Г. Не голосував Подобєдов С.М. Відсутній
Прошкуратова Т.С. Не голосувала Суркіс Г.М. За
Фікс Є.З. Не голосував Царенко О.М. Не голосував
Шепетін В.Л. За Шурма І.М. За
Шуфрич Н.І. Не голосував    

Фракція Української Народної Партії

Кількість депутатів – 18

За – 5   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 13   Відсутні – 0

Асадчев В.М. Не голосував Бартків В.П. Не голосував
Гудима О.М. Не голосував Джоджик Я.І. За
Драч І.Ф. За Загрева Б.Ю. Не голосував
Заєць І.О. Не голосував Костенко Ю.І. Не голосував
Манчуленко Г.М. За Мовчан П.М. Не голосував
Олексіюк С.С. Не голосував Павличко Д.В. За
Плющ І.С. За Слободян О.В. Не голосував
Ступак В.Ф. Не голосував Томич І.Ф. Не голосував
Хмара С.І. Не голосував Ширко Ю.В. Не голосував

Фракція Партії промисловців і підприємців України

Кількість депутатів – 16

За – 12   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 0   Відсутні – 4

Альошин В.Б. Відсутній Антоньєва Г.П. Відсутня
Бастрига І.М. За Веретенников В.О. За
Горлов Г.В. За Гуреєв В.М. За
Довгий С.О. За Жулинський М.Г. За
Заплатинський В.М. За Кафарський В.І. За
Майко В.І. За Матвієнко П.В. Відсутній
Нечипорук В.П. За Оніщук М.В. За
Резнік І.Й. Відсутній Юхновський І.Р. За

Фракція Народного Руху України

Кількість депутатів – 16

За – 10   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 6   Відсутні – 0

Глухівський Л.Й. За Давимука С.А. За
Джемілєв М. . Не голосував Діденко Ю.В. За
Кендзьор Я.М. Не голосував Кобець О.С. За
Коваль В.С. Не голосував Костинюк Б.І. Не голосував
Криворучко Ю.З. За Поживанов М.О. За
Ситник К.М. Не голосував Танюк Л.С. За
Ткаленко О.С. За Удовенко Г.Й. За
Чорноволенко О.В. За Чубаров Р.А. Не голосував

Фракція політичної партії Реформи і Порядок

Кількість депутатів – 15

За – 14   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 0   Відсутні – 1

Бойко Ю.А. За Бондаренко В.Д. За
Гаврилюк І.Я. За Гірник Є.О. За
Гринів І.О. За Жеваго К.В. Відсутній
Косів М.В. За Осташ І.І. За
Сабашук П.П. За Соболєв С.В. За
Стецьків Т.С. За Трофименко В.В. За
Філенко В.П. За Челомбітко І.В. За
Черняк В.К. За    

Фракція політичної партії ВІДРОДЖЕННЯ

Кількість депутатів – 15

За – 5   Проти – 0   Утрималися – 0   Не голосували – 9   Відсутні – 1

Астров–Шумілов Г.К. Не голосував Будаг’янц М.А. За
Гаврилюк В.В. Не голосував Кіссе А.І. Не голосував
Климпуш О.Д. За Козловський А.М. Не голосував
Колісник М.Д. Не голосував Коновалюк В.І. Відсутній
Кузьмук О.І. Не голосував Мельников М.П. Не голосував
Мовчан В.П. Не голосував Поровський М.І. За
Солошенко М.П. Не голосував Франчук А.Р. За
Франчук І.А. За  
Вернуться к законопроектам