Персональный сайт Леонида Черновецкого

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (относительно усовершенствования антимонопольного законодательства)

Номер, дата реєстрації: 6465 від 28.12.2004
Сесія реєстрації: 6 сесія IV скликання
Суб’єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту: Черновецький Л.М. IV скликання
Авторський колектив
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Інші комітети: Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:

Проект Закону 28.12.2004
Подання 28.12.2004
Пояснювальна записка 28.12.2004
Порівняльна таблиця 28.12.2004

Документи, пов’язані із роботою над законопроектом:

Висновок Головного науково-експертного управління 30.03.2005

Проходження законопроекту

Останній стан: Очікує розгляду
Останній етап проходження: Вручено подання комітету про відхилення (14.06.2005)

Зв’язані законопроекти

Номер реєстрацiї 6465/П
Дата реєстрацiї 09.06.2005
Назва законопроекту Проект Постанови про відхилення проекту Закону України про внесення змін до Закону України “Про Антимонопольний комітет України” (щодо вдосконалення антимономольного законодавства)

Пояснювальна записка

до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону
Проект Закону України розроблено з метою уникнення перетворення Антимонопольного комітету України в новий силовий орган, що суперечить вимогам ст.ст. 1 і 42 Конституції України, не сприятиме створенню демократичної та правової держави і створюватиме перешкоди громадянам у реалізації їх права на підприємницьку діяльність.

2. Цілі і завдання прийняття закону
Зазначений законопроект спрямований на деяке обмеження прав Антимонопольного комітету України, якому на порушення вимог Конституції України надається низка процесуальних прав, що притаманні лише правоохоронним органам і судам.

Надання органам Антимонопольного комітету України права огляду службових приміщень та транспортних засобів суб`єктів господарської діяльності (фактично обшуки), накладення арешту на предмети, документи та інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі, суперечить чинному кримінально-процесуальному законодавству, оскільки цим правом наділені лише суди та правоохоронні органи.

Так, проведення обшуку приміщення передбачає, відповідно до ст. 177 КПК України, санкцію прокурора чи його заступника, або суду.

Що стосується документів, які містять банківську таємницю, то ст. 178 КПК України також передбачає їх вилучення тільки з санкції прокурора чи його заступника. Фактично наглядові функції прокуратури безпідставно передаються Антимонопольному комітету України.

Надання Антимонопольному Комітету України права отримувати інформацію, що містить банківську таємницю, зводить нанівець такий важливий інститут, як банківська таємниця, що не може негативно не вплинути на функціонування банківської системи у цілому.

Не викликається необхідністю і надання Антимонопольному комітету України права розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови по них і перевіряти їх законність (раніше це було прерогативою суду), тому що тільки судова система може і повинна здійснювати правосуддя у справах про адміністративні правопорушення, в тому числі і у сфері законодавства про захист економічної конкуренції. Це право надано Антимонопольному комітету України на порушення вимог ст. 124 Конституції України, яка не допускає делегування функцій судів іншим органам.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону
Законопроект спрямований на захист прав та законних інтересів суб`єктів підприємницької діяльності, збереження демократичних принципів побудови держави.

За своєю структурою проект Закону складається з двох розділів. В першому розділі пропонується внести зміни в Закон України „Про Антимонопольний комітет України”.

Другий розділ визначає термін набуття Законом чинності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері
Сьогодні правовідносини, пов`язані із захистом економічної конкуренції врегульовані Конституцією України, Законами України „Про Антимонопольний комітет України”, „Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності”, „Про промислові фінансові групи в Україні”, „Про зовнішню економічну діяльність”, „Про цінні папери і фондову біржу”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття цього законопроекту дасть змогу уникнути перетворення Антимонопольного комітету України у силовий орган, що позитивно вплине на розвиток підприємництва, захистить конституційні права людини і громадянина.

Народний депутат України                                                            Л.М. Черновецький

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України „Про Антимонопольний комітет України” (щодо вдосконалення антимонопольного законодавства)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України „Про Антимонопольний комітет України” (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 50, ст. 472 – ВВР, 2004, № 13, ст. 181) такі зміни та доповнення:

 1. Пункти 3 і 7 частини 1 статті 7 Закону виключити. У зв`язку з цим пункти 1-18 вважати відповідно пунктами 1-16.
 2. Пункт 5 частини 2 статті 7 Закону доповнити словами: „за винятком інформації, що містить банківську таємницю”.
 3. Із частини 11 статті 12-1 Закону виключити слова „перевірки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне правопорушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України”, що містяться після слів „адміністративною колегією Антимонопольного комітету України”, а також слова „виносили постанову”.
 4. Із пункту 2 статті 13 Закону виключити слова „перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України”, що містяться перед словами „Це обмеження не розповсюджується”.
 5. Пункт 5 частини 1 статті 14 Закону доповнити словами: „за винятком інформації, що містить банківську таємницю”.
 6. Пункт 11 статті 1 статті 14 Закону виключити. У зв`язку з цим пункти 1-12 вважати відповідно пунктами 1-11.
 7. Пункт 4 частини другої статті 15 Закону доповнити словами: „за винятком інформації, що містить банківську таємницю”.
 8. Пункт 5 частини другої статті 15 Закону виключити. У зв`язку з цим пункти 1-9 вважати відповідно 1-8.
 9. Пункт 3 частини першої статті 16 Закону викласти у такій редакції: „складати протоколи про адміністративні правопорушення”.
 10. Пункт 9 частини першої статті 16 Закону виключити. У зв`язку з цим пункти 1-20 вважати відповідно пунктами 1-19.
 11. Пункти 8 і 9 частини першої статті 17 Закону виключити. У зв`язку з цим пункти 1-20 вважати відповідно пунктами 1-18.
 12. Частину четверту статті 22-1 Закону після слів „за розголошення комерційної” доповнити словами „та банківської”.

II. Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про Антимонопольний комітет України”
(щодо удосконалення антимонопольного законодавства)

Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) розглядати справи про адміністративні правопорушення, приймати постанови та перевіряти їх законність та обґрунтованість;
4) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
6) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання – юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
8) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;
9) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;
10) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;
11) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);
12) визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;
13) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
14) надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
15) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
16) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;
17) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом;
18) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комітету України

У сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) перевіряти суб’єкти господарювання, об’єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно- господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
5) призначати експертизу та експерта з числа осіб, які володіють необхідними знаннями для надання експертного висновку;
6) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України у виконанні ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 і 7 цієї частини, залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод;
7) залучати працівників органів внутрішніх справ, митних та інших правоохоронних органів для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема в разі проведення розслідування;
8) залучати до проведення перевірок спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх згодою;
9) проводити дослідження ринку, визначати межі товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб’єктів господарювання на цьому ринку та приймати відповідні рішення (розпорядження);
10) визначати наявність або відсутність контролю між суб’єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб’єктів господарювання, що є єдиним суб’єктом господарювання;
11) вносити до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування обов’язкові для розгляду подання щодо анулювання ліцензій, припинення операцій, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання, у разі порушення ними законодавства про захист економічної конкуренції;
12) надавати обов’язкові для розгляду рекомендації органам влади, органам місцевого самоврядування, органам адміністративно-господарського управління та контролю, суб’єктам господарювання, об’єднанням щодо припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють;
13) звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв’язку із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції, а також із запитами щодо надання інформації про судові справи, що розглядаються цими судами відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
14) звертатись та одержувати від компетентних органів інших держав необхідну інформацію для здійснення своїх повноважень;
15) надавати компетентним органам інших держав інформацію у випадках та порядку, передбачених законом;
16) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.

У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції;
4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;
7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
У сфері здійснення контролю за узгодженими діями, концентрацією Антимонопольний комітет України має такі повноваження:
1) розглядати заяви і справи про надання дозволу, надання висновків, попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації, проводити дослідження за цими заявами і справами;
2) приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, надавати висновки, попередні висновки стосовно узгоджених дій, концентрації, висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції;
3) переглядати, перевіряти рішення, прийняті органами Антимонопольного комітету України в межах компетенції;
4) дозволяти або забороняти узгоджені дії, концентрацію;
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, за винятком інформації, що містить банківську таємницю;
6) здійснювати повноваження, передбачені пунктами 6, 11, 12, 15 і 16 частини першої цієї статті;
7) здійснювати інші повноваження, передбачені законодавством про захист економічної конкуренції.
Частина 11 статті 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету УкраїниУ разі перевірки Антимонопольним комітетом України рішення, прийнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, перевірки законності та обґрунтованості постанови про адміністративне правопорушення, винесеної адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється. У такому разі рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, виносили постанову, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні. Частина 11 статті 12-1. Порядок утворення і діяльності колегіальних органів Антимонопольного комітету УкраїниУ разі перевірки Антимонопольним комітетом України рішення, прийнятого державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, адміністративною колегією Антимонопольного комітету України, державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, засідання є правоможним, якщо на ньому присутня більшість від встановленого складу Антимонопольного комітету України, без урахування членів Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, що перевіряється. У такому разі рішення приймається Антимонопольним комітетом України більшістю від його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комітету України, які приймали рішення, що перевіряється, не беруть участі у голосуванні.
Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органуВиключно до компетенції Антимонопольного комітету України належать:
1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України “Про захист економічної конкуренції”;
2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України, перевірка законності та обґрунтованості постанов про адміністративні правопорушення, винесених державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами;
Стаття 13. Виключна компетенція Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органуВиключно до компетенції Антимонопольного комітету України належать:
1) надання дозволу або заборона узгоджених дій відповідно до частин першої та другої статті 10 Закону України “Про захист економічної конкуренції”;
2) перевірка рішень, прийнятих державними уповноваженими та адміністративними колегіями Антимонопольного комітету України. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевірок, розслідувань і судових розглядів відповідними правоохоронними органами і судами;
Пункт 5 частини першої статті 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
Пункт 5 частини першої статті 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
5) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом за винятком інформації, що містить банківську таємницю;
Пункт 11 частини першої статті 14. Компетенція адміністративних колегій Антимонопольного комітету України та адміністративних колегій територіального відділення Антимонопольного комітету України
Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
11) розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови, а також перевіряти законність та обґрунтованість постанов, винесених адміністративними колегіями територіальних відділень Антимонопольного комітету України, в цих справах;
Пункт виключений.
Частина друга статті 15. Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділеньПосадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого чи іншого органу Антимонопольного комітету України можуть здійснювати такі дії:
1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання, проводити дослідження ринків;
2) проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред’явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;
4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом.
Частина друга статті 15.Апарат Антимонопольного комітету України, його територіальних відділеньПосадові особи апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цієї статті, за дорученням Голови Антимонопольного комітету України, державного уповноваженого чи іншого органу Антимонопольного комітету України можуть здійснювати такі дії:
1) проводити розслідування за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дослідження за заявами і справами про надання дозволу та попередніх висновків стосовно узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання, проводити дослідження ринків;
2) проводити перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної
конкуренції;
3) безперешкодно входити до приміщень підприємств, установ та організацій під час проведення перевірок та розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, за умови пред’явлення службового посвідчення і документів, що підтверджують проведення перевірки чи розслідування;
4) при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, за винятком інформації, що містить банківську таємницю.
Пункт 5 частини другої статті 15 Закону
5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання – юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
Пункт виключений.
Частина перша статті 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
…3) складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення, виносити постанови в цих справах;
Стаття 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету України
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
…3) складати протоколи про адміністративні правопорушення;
Частина перша статті 16. Компетенція державного уповноваженого Антимонопольного комітету УкраїниДержавний уповноважений Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
…9) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання – юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
Пункт виключений.
Частина перша статті 17. Компетенція голови територіального відділення Антимонопольного комітету УкраїниГолова територіального відділення Антимонопольного комітету України має такі повноваження:
8) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб’єктів господарювання – юридичних осіб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи інші носії інформації, які можуть бути доказами чи джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезнаходження;
9) у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету України виконувати повноваження, передбачені пунктами 3, 4, 5 і 8 частини першої цієї статті, залучати працівників органів внутрішніх справ до застосування передбачених законом заходів, необхідних для подолання перешкод;
Пункт виключений.
Частина четверта статті 22-1. Обов’язок надання інформаціїЗа розголошення комерційної таємниці працівники Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень несуть відповідальність, встановлену законом.

 

Народний депутат України

 

Л.М.Черновецький

 

 

Вернуться к законопроектам

Другие законопроекты

Наверх