მწვანე ზონებში მანქანის გაჩერების აკრძალვა


კპ "კიევზელენსტროიმ" მიიღო უფლება ჩაეტარებინა ინსპექტირება და შეედგინა ოქმები გამოვლენილი დარღვევების შესახებ.

რეალიზებულია

დედაქალაქში ავტოსადგომის სისტემის გაუმჯობესება დიდ პრობლემას წარმოადგენს და ბევრი მცხოვრები, განსაკუთრებით საცხოვრებელ ზონაში, უფლებას აძლევენ თავს გააჩერონ მანქანა პირდაპირ მწვანე ზონაში.

ამ პრობლემის გადასაჭრელად ამოქმედდა პროგრამა „კიევში მწვანე ტერიტორიების შენარჩუნება. დამრღვევთა ფოტოფიქსაცია. „

2008 წელს ძალაში შევიდა კიევის საკრებულოს გადაწყვეტილება No1051/1051 „ქალაქ კიევის კეთილმოწყობის წესების შესახებ“. რომლის მიხედვითაც, იკრძალებოდა სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება, რაც საფრთხეს უქმნიდა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას, ასევე გზის გასწვრივ მდებარე გზების, მწვანე ზონების, შენობებისა და ნაგებობების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების შესრულებას.

კიევის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტის 2008 წლის 31 დეკემბრის №1803 ბრძანების თანახმად, კომპანია "კიევზელენსტროის" თანამშრომლები დაინიშნენ პასუხისმგებელ ინსპექტორებად დედაქალაქის კეთილმოწყობაზე და მიიღეს შემოწმების ჩატარებისა და ოქმების შედგენის უფლება გამოვლენილ დარღვევებზე. ამ დოკუმენტის მე-3 პუნქტით იყო გათვალისწინებული, რომ ინსპექტორმა, დამრღვევი მძღოლის არყოფნის შემთხვევაში, ატარებდა მისი მანქანის ფოტოფიქსაციას და ამის საფუძველზე შემდგომ ადგენდა დარღვევის ოქმს.

დამრღვევის გამოვლენის მიზნით, ინსპექტორი უგზავნიდა მოთხოვნას კიევის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მთავარ განყოფილებას, პოლიციის დეპარტამენტს.

პროტოკოლი ფოტოსურათებით განსახილველად იგზავნებოდა კიევის საქალაქო სახელმწიფო ადმინისტრაციასთან არსებულ ადმინისტრაციულ კომისიას და ადმინისტრაციულმა კომისიამ უკვე იღებდა გადაწყვეტილებას დამრღვევისგან ჯარიმის ანაზღაურების შესახებ.

პროტოკოლის მეორე ეგზემპლიარი ფოტოსურათებით კომპანია „კიევზელენსტროიში“ იგზავნებოდა მწვანე ზონის დაზიანების შესახებ აქტის შემდგომი შედგენისთვის.

 

დაუბრუნდით პროექტებს