კანონის პროექტი სახელმწიფოს მიზეზით დაკარგული საშუალებების უკრაინის მოქალაქეებისთვის დაბრუნების მიზნით უკრაინის პროფკავშირის ფედერაციისთვის ქონების ჩამორთმევისა და მისი შემდგომი პრივატიზების შესახებ
კანონის პროექტი გულისხმობს უკრაინის პროფკავშირის ფედერაციისთვის ქონების ჩამორთმევასა და მის შემდგომ პრივატიზებას კანონის პროექტის ძალაში შესვლის მომენტიდან ერთი წლის განმავლობაში
კანონის პროექტი საზოგადოებრივი მორალის პორნოგრაფიის პროპაგანდისტული პროდუქციისგან დაცვის შესახებ
კანონის პროექტის მიზანს წარმოადგენს უკრაინის მოქალაქეთა ესთეტიკური აღზრდის ხელშეწყობა პორნოგრაფიული პროდუქციის გავრცელების აკრძალვის ან შეზღუდვის გზით. კანონის ამოცანას ასევე წარმოადგენს იმ პორნოგრაფიული ან სექსუალური ხასიათის მასალების გავრცელების აკრძალვა, რომელმაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს საზოგადოებრივ მორალს, ბავშვებს, მოზარდებს, ახალგაზრდობას.
კანონის პროექტი უკრაინის სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში დამატების შეტანის შესახებ
მოცემული კანონპროექტის მიზანია, დაწესდეს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა უკრაინის სახალხო დეპუტატის ან პოლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელის პოლიტიკური დამოუკიდებლობის ხელყოფისთვის სახელმწიფო აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების ოპერატიულ-საგამოძიებო ქვედანაყოფების თანამდებობის პირთა მხრიდან მუქარის, შანტაჟის, გამოძალვის, ცილისწამების გზით.
კანონის პროექტი უკრაინის ზოგიერთ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
კანონის პროექტი შემუშავებულია ბავშვებისთვის, რომლებიც არ იმყოფებიან მშობლების კმაყოფაზე, დროებითი სახელმწიფო დახმარების დანიშვნის წესის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით. კანონის პროექტის ამოცანაა ბავშვებისთვის ცხოვრების ღირსეული პირობების უზრუნველყოფა.
კანონის პროექტი უკრაინის სისხლის სამართლის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსებში დამატების შეტანის შესახებ
კანონპროექტის მიზანია ჩინოვნიკობის წაქეზება, რათა ყველა სასამართლომდე, თითოეულ მოსამართლემდე მიიტანონ უკრაინის სახელმწიფო ბიუჯეტით მათი დაფინანსებისთვის გათვალისწინებული სახსრების ასი პროცენტი. დარღვევისთვის — მსჯავრდებულის სკამი, რეალური სასჯელი.
კანონის პროექტი „სააღსრულებო წარმოების შესახებ“ უკრაინის კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ
შემოთავაზებული კანონის პროექტის მიზანს წარმოადგენს უკრაინის კანონმდებლობაში კოლიზიების, ხარვეზების აღმოფხვრა, სასამართლო გადაწყვეტილებების მიმართ საზოგადოებაში პატივისცემის დამკვიდრება, კრედიტორების წინაშე თავად კრედიტორების ხარჯზე სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტის აღმოფხვრას და მისთ. პროექტი აღკვეთს სახელმწიფო აღმსრულებლების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენებისა და უმოქმედობის შესაძლებლობას.
კანონის პროექტი „სასამართლო მოწყობის შესახებ“ უკრაინის კანონში დამატებების შეტანის შესახებ
კანონპროექტი მიმართულია იმისკენ, რომ მოსამართლის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ინიცირების სუბიექტები უზრუნველყოფილი იყვნენ საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების მიღების შესაძლებლობითაც.
კანონის პროექტი „სასამართლო მოწყობის შესახებ“ უკრაინის კანონში დამატებების შეტანის შესახებ
კანონპროექტი მიმართულია იმისკენ, რომ მოსამართლის დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ინიცირების სუბიექტები უზრუნველყოფილი იყვნენ საკვალიფიკაციო კომისიის გადაწყვეტილების გასაჩივრების უფლების მიღების შესაძლებლობითაც.
კანონის პროექტი უკრაინის ზოგიერთ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
კანონპროექტი მიმართულია აღსრულების სახელმწიფო სამსახურის მიერ „სააღსრულებო წარმოების შესახებ“ უკრაინის კანონით განსაზღვრული იძულების წესით საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების საკანონმდებლო გამყარებისკენ შემთხვევებში, როცა გადაწყვეტილების აღსრულება ნებაყოფლობით არ ხდება.
1 2 3
4
5